Mustang Fastback 428 Cobra Jet te huur.

Zoekt u een echte speciale Mustang Fastback en dan ook nog eens zelf mogen rijden, wij verhuren als enige in Nederland deze super stoere Fastback 428 Cobra Jet uit 1967 met maar liefst 500 pk en meer dan 7 liter inhoud.

Deze prachtige Night Mist blue Fastback is totaal gerestaureerd en gereviseerd en is uitermate geschikt voor een bruidsreportage die wij ook voor u kunnen verzorgen door een van onze top fotografen.

Wij rekenen 475 euro voor de eerste 5 uur gerekend vanaf onze garage en weer terug tot 100 kilometer vrij, de daaropvolgende uren zijn 75 euro. (0,50 per kilometer boven de 100 kilometer).

Voor meer informatie mag u altijd bellen, mailen of langskomen voor een proefritje, zodat u zelf alvast kunt voelen en ervaren.

Vriendelijke groet Ron en het team van The American Dream.


Helhoek 14
6923 PE Groessen
0316-526629
0651-373075
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten!

 • mustang-fastback-428-cobra-jet-achterkant
 • mustang-fastback-428-cobra-jet-binnenkant
 • mustang-fastback-428-cobra-jet-dashboard
 • mustang-fastback-428-cobra-jet-linkerkant
 • mustang-fastback-428-cobra-jet-moter
 • mustang-fastback-428-cobra-jet-rechterkant
 • mustang-fastback-428-cobra-jet-type-aanduiding
 • mustang-fastback-428-cobra-jet-voorzijde
 • mustang-fastback-428-cobra-jet-zijkant-rechts

Simple Image Gallery Extended

Trouwauto huren? dan zit u bij ons ook op het juiste adress.

Wij bezitten meerdere trouwauto's zoals u kunt zien op onderstaande afbeeldingen. Van snelle Ford Mustang GT 351 tot een Jaguar MK 2 voor ieder wat wils.
Klik op een van de afbeeldingen om meer info te verkrijgen over desbetreffende trouwauto.

Als u toch nog vragen hebt kunt u contact met mij opzoeken via dit contformulier en natuurlijk bellen mag ook!

Vriendelijke Groeten,

Ron

Artikel 1

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

De webpagina: Iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden
De uitgever: De bevoegde uitgever van de webpagina
Gebruik(en): Onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren)
U: De al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt
De inhoud: Onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten
Schade: Directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel

Artikel 2

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Artikel 3

De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Artikel 4

De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Artikel 5

De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Artikel 6

De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Artikel 7

Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.

Artikel 8

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.

Artikel 9

De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

Artikel 10

U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

 

 1. Overeenkomsten komen tot stand mondeling per email en/of door een opdrachtbevestiging.
 2. Indien mogelijk, in verband met de beschikbaarheid van auto's en chauffeurs e.d., zullen wij op verzoek van en in overleg met de opdrachtgevergemaakte afspraken wijzigen. Desbetreffende wijzigingen zijn voor ons slechts bindend indien deze door ons zijn aanvaard of bevestigd.
 3. Teneinde op de juiste tijd op de afgesproken plaats aanwezig te zijn, vertrekken de auto's, rekening houdende met enige vertraging, altijd tijdig vanaf de standplaats. De door ons opgegeven afhaal- en aankomsttijdstippen gelden bij benadering.
 4. De auto's zullen slechts voor normaal gebruik en op een verantwoorde wijze (verharde weg e.d.) worden ingezet.
 5. De auto's worden alleen met chauffeur ter beschikking gesteld, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Annulering van een opdracht door opdrachtgever is slechts mogelijk op basis van de volgende regeling. 12 maanden tot besproken datum 25% annuleringskosten, 4 maanden tot besproken datum 50% annuleringskosten, 2 maanden tot besproken datum 75% annuleringskosten. Daarna is de overeengekomen opdrachtsom te allen tijde volledig verschuldigd, ook in het geval dat opdrachtgever ons te kennen heeft gegeven niet van onze diensten gebruik te zullen maken.(in geval van calamiteiten kan van bovenstaande worden afgeweken.)
 7. De prijzen zijn netto en exclusief btw, tenzij anders vermeld. Het btw-bedrag wordt  op de faktuur vermeld.
 8. Indien de auto's langer voor opdrachtgever beschikbaar blijven en/of meer kilometers worden gereden dan afgesproken, wordt de opdrachtsom dienovereenkomstig verhoogd.
 9. Onverminderd het bepaalde hiervoor onder 8, zijn wij gerechtigd prijswijzigingen, die ons eerst na de tot stand koming van de overeenkomst bekend worden, aan opdrachtgever door te berekenen.
 10. Betaling dient te geschieden op basis van de volgende regeling: Een week voor de trouwdatum dient het afgesproken bedrag op de rekening te zijn overgemaakt. Gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste gefixeerd zijn op 15% van de vordering met een minimum van  250 euro exclusief btw, komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
 11. Indien opdrachtgever niet tijdig of niet volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst, indien zich een omstandigheid voordoet waaruit wij redelijkerwijze kunnen opmaken dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen kan of zal voldoen dan wel indien de auto's op een onverantwoorde wijze dienen te worden ingezet, zijn wij gerechtigd onze verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te onbinden, een en ander onverminderd onze overige rechten in een dergelijk geval en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 12. Indien wij als gevolg van overmacht of pech, ongeval, excessieve verkeersdrukte e.d. niet of niet tijdig aan onze verplichtingen uit de overeenkomst kunnen voldoen, stellen wij opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. In dergelijke gevallen zijn wij gerechtigd vervangende auto's (ongeacht model, kleur, of bouwjaar) in te zetten en/of indien dat nog zinvol is onze verplichting alsnog na te komen.
 13. De passagiers dienen zich strikt aan eventueel door onze chauffeur gegeven instructies te houden. Eventueel door passagiers veroorzaakte schade aan of in de auto's en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, dient door opdrachtgever onverwijld na onze aanschrijving hieromtrent volledig aan ons te worden vergoed.
 14. Eventuele klachten of schadeclaims dienen binnen 7 dagen na betreffende rit schriftelijk aan ons kenbaar te worden gemaakt, en worden slechts in behandeling genomen indien opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens ons heeft voldaan.
 15. Wij zijn uitsluitende aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade als gevolg van aan ons toerekenbare tekortkoming (wanprestatie), alsmede voor schade veroorzaakt door een aan ons toerekenbare onrechtmatige daad, dit laatste voor zover deze onrechtmatige daad rechtstreeks en alleen het gevolg is van opzet of grove onachtzaamheid. Wij zjin in geen geval aansprakelijk voor beschadiging van kleding veroorzaakt door uitlaatgassen e.d., evenmin voor gevolg- of indirecte schade waaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen.
 16. In het geval wij jegens opdracht gever tot vergoeding van schade aansprakelijk zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag exclusief btw, terzake van betreffende dienst, zulks behoudens het bepaalde in artikel. 8: 11 57 BW
 17. Opdrachtgever zal onze personeelsleden nimmer persoonlijk voor enige door hen toegebrachte schade aansprakelijk stellen.
 18. Alle geschillen tussen opdrachtgever en ons betrekking hebbende op de overeenkomst of de uitvoering daarvan, die niet in onderling in overleg tussen partijen worden opgelost, kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen wij zijn gevestigd. In afwijking van het voorgaande hebben wij bovendien het recht een dergelijk geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen opdrachtgever is gevestigd.
 19. Op onze overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
 20. Indien de huurder zelf de trouwauto bestuurd, geldt er ten alle tijden een eigen risico van 1000 euro per schade voorval.

Limousine huren? dan zit u bij ons goed. Wij van Limousine Gelderland verzorgen op geheel eigentijdse en luxe manier uw limousine vervoer.

Limousine Gelderland staat al 18 jaar bekend als een betrouwbare en goede onderneming. Service, flexibiliteit én klantgerichtheid zijn enkele aspecten van Limousine Gelderland. Een limousine rit verzorgd door Limousine Gelderland geeft u een celebrity-gevoel.

Wij zijn in het bezit van een mooi exclusief wagenpark. Het is zeker de moeite waard om eens een kijkje te komen nemen.

Daarnaast beschikken wij ook nog over een tiental exclusieve oldtimers; o.a. Rolls Royce, Cadillac, Jaguar, Mustangs en Exclusieve Excaliburs.

Ford Mustang Fastback gt 351
Maar liefst 450 pk
Cadillac De Ville 1959
Etravagante Cadillac
Ford Mustang Cabrio
Mooie cabrio uit de jaren 60
Ford Mustang Fastback
Eerste 5 uur voor € 475,00 te huur!
Mooie Jaguar MK II
Mooie grey metallic Jaguar MK 2
Ford Mustang Mach 1
Gebruikt in de film Diamonds are Forever.
Rolls Royce Silver Cloud III
Stijlvolle room witte Rolls Royce
Excalibur Phaeton V Cabrio
Mooie wiite Cabrio

Contact

Helhoek 14
6923 PE Groessen

Bel:    0316-526629
Mobiel: 0651-373075

En u kunt ons ook mailen
info@limousinegelderland.nl

Back to Top